Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Haridus- ja Teadusministeerium koos SA Innove ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga korraldasid kaks võõrkeele riigieksamite teemalist teabepäeva: 14. detsembril Tartus ja 17. detsembril Tallinnas.

Teabepäevadel osalejaid oli kokku 235. Nii Tartus kui Tallinnas tutvustati olulisemaid uuendusi võõrkeele riigieksamite valdkonnas 2013. ja 2014. aastal. Teabepäevadel esinesid ning vastasid osalejate küsimustele Piret Kärtner ja Tõnu Tender HTMi keeleosakonnast, SA Innove keelekeskusest. juhataja Kersti Sõstar ja võõrkeelespetsialistid (inglise keel – Kristel Kriisa, saksa keel- Reet Taimsoo, prantsuse keel- Piret Kanne, vene keel- Mare Kasuri)

 

Loe edasi: VÕÕRKEELE RIIGIEKSAMID: MIKS, KUIDAS JA MILLAL?

 

Haridus- ja Teadusministeerium koos SA Innove ja Eesti
 Võõrkeeleõpetajate Liiduga kutsuvad osalema

 

TEABEPÄEVADEL

 

Võõrkeeleõpetajatele ja koolide juhtkondadele korraldatakse kaks võõrkeele riigieksamite teemalist teabepäeva :

14.12.12 Tartus - kohad on täitunud
 

     17.12.12 Tallinnas - kohad on täitunud

Teabepäevadel tutvustatakse olulisemaid uuendusi võõrkeele riigieksamite valdkonnas 2013. ja 2014. aastal.

 


Teabepäevadel selgita­takse, miks, kuidas ja millal soovib Eesti uuendada võõrkeele riigi­eksameid: eksamitööde koostamist-arenda­mist, korraldamist ja saavutatud keeleoskuse hindamist ning tunnustamist. Algatatud võõrkeele riigieksamite uuenduste pea­eesmärk on muuta võõrkeelte oskuse mõõtmine (keeleoskuse hindamine) rahvusvaheliste põhimõtete järgi ajakohasemaks, läbipaistvamaks ning anda õpilastele enam võimalusi saavutatud võõrkeelteoskuse tunnustamiseks ja rakendamiseks.

 

Loe edasi: KUTSE 14 ja 17.12.12

16.-17.novembril toimus Pärnus hotell Strandi konverentsikeskuses täienduskoolitusprogrammi „VÕÕRKEELEÕPETAJA JA – ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS“ IV moodul. Kahe päeva jooksul kuulati uuest õppekavast lähtuvaid ettekandeid ning osaleti aktiivselt Euroopa keelemappi kajastavates töötubades.

Teaduskooli direktor Viire Sepp andis kuulajatele ülevaate andekusega seonduvatest aspektidest ning selgitas mõningaid andekate tuvastamise viise. Suurt huvi pakkusid  õpetajatele andekate hariduslikest erivajadustest lähtuvad õppe kohandamise võtted, millest mõningaid esineja ka tutvustas. Andekuse-teemat käsitlevad materjalidega saab tutvuda   Teaduskooli kodulehel  www.teaduskool.ut.ee (vt Andekus ja võimekus).

Viire Sepalt on ilmunud kogumik   "Andekas õpilane klassis: abiks õpetajale andekate õpilaste tuvastamisel ja toetamisel" ( Teaduskool, 2012).

Terje Varul Kolga keskkoolist kõneles seekord julgusest riskida ning käsitles ka lõimingu küsimusi. Teemat mitmekesistasid huvitavad mõtlemisülesanded, mida õpetajad oma tundides kasutada saavad.

Loe edasi: Eesti võõrkeeleõpetajad täiendasid taas teadmisi Pärnus