Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Leili Sägi, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  juhatuse liige

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu korraline aastakoolek toimus 6. juunil Tallinna Õpetajate Majas. Koosolekul osalesid juhatuse liikmed, nelja aineliidu (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts, Eesti Soome Keele Õpetajate Selts, Vene Keele Õpetajate Selts) esindajad ning üksikliikmed.

Üllatuskülalisena oli esinema kutsutud Tartu ülikooli Euraasia keelte  lektoraadi juhataja, jaapani keele õpetaja Eri Miyano, kes tutvustas oma õpetajatööd ning selle võlu ja raskusi.

Pärast koosoleku kodukorra kinnitamist sai majandusaasta aruande esitamiseks sõna liidu juhatuse esimees Ene Peterson. Majandusaruanne koosneb tegevus- ja raamatu-pidamisaruandest. 2013. aasta tegevusaruanne näitab eelkõige heatasemeliste ja võõrkeeleõpetajate seas populaarsete koolituste läbiviimist, aga ka vajalike teabe-päevade ja kollokviumi toimumist ning õpetajatele avanenud erinevaid võimalusi osaleda rahvusvahelistel konverentsidel; lisaks muudki.

Ettekandega „Muutustest õpetaja professionaalse arengu hindamises ja edendamises” esines järgmisena juhatuse liige, õpetaja kutse hindamiskomisjoni liige Leili Sägi.

Ene Peterson kõneles EVÕLi koostöö võimalustest võõrkeeleõpetajate maailma-organisatsiooniga FIPLV ja osalemisest Euroopa Moodsate Keelte Keskuse (ECML, European Centre of Modern Languages) võõrkeeleõpetajate võrgustikke koondavas projektis LACS (Language Associations and Collaborative Support). 22.-23. mail 2014 osales E. PetersonGrazis LACS-projekti seminaril „Empowering Language Networks“. Ta esines seminaril ka Eesti Võõrkeeleõpetajate Liitu tutvustava ettekandega.

EVÕLi liige Tiiu Müür osales aga ECML projekti "Mobility Programmes for Sustainable Plurilingual and Intercultural Learning" seminaril 5.- 7. veebruaril. Aastakoosolekul  tutvustas ta  erinevaid võimalusi osaleda mobiilsusprogrammides.

Seejärel kuulati Evelin Müüripeali ja Leili Sägi visiooni EVÕLI liikmete tunnustamise statuudi kohta. Toimus ühisarutelu, milles tehti ettepanekuid tunnustamise kategooriate kohta. Liikmete tunnustamise statuut valmib augusti lõpuks.

Ene Peterson tutvustas eelseisva tähtsündmuse - EVÕLi 5. aastapäeva konverentsi eesmärke. 15.novembril toimuvale konverentsile on muuhulgas kavas kutsuda koolitaja Soomest, kes viib läbi kinesteetilise töötoa. Ene Peterson teavitas osalejaid, et juba septembris 2014 tuleb valida ja kinnitada 2016.a. rahvusvahelist konverentsi ettevalmistav töörühm.

Liidu jätkusuutliku tegevuse kindlustamiseks vajame enam aktiivseid liikmeid, kes tegeleks projektide kirjutamisega. Vaja on kodulehe sisulise külje eest vastutajat ning liiget, kes võtaks enda kanda liidu tegevust tutvustavate materjalide kujundamise.

Vaja on muuta mõtteviisi, tõdes juhatuse esimees Ene Peterson aastakoosoleku lõpetuseks. Liikmete seas peaks valdavaks saama soov omandada uusi oskusi, üksteist toetada ning üksteiselt õppida. See kindlustaks EVÕLi jätkusuutlikkuse.

 

Juuni 2014

Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

8. mail 2014 toimus  haridus-ja teadusministeeriumi saalis raamatu “Pent Nurmekund- keeltark ja õpetaja“ esitlus. Raamatsoliidne ja mahukas – on tänuavaldus Pent Nurmekunnale. Raamat ilmus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) toimetiste sarja esimese raamatuna, mille  väljaandmist toetas Haridus-ja  Teadusministeerium.

Raamatu koostaja Ott Kurs meenutab, et mälestuskogumiku koostamisest oli juttu juba Pent Nurmekunna lahkumise järel, 1997. aastal, kuid siis jäi asi seisma. Paraku võtab iga suur töö aega. Alles Nurmekunna 105. sünniaastapäeva lähenemisel astus Ott Kurs esimese sammu mälestuse jäädvustamiseks ning hakkas koguma materjali.

Toimetaja Tõnu Tender kirjutab raamatu saatesõnas (lk 14): „Pendi elu mõtteks oli õppida tundma maailma ja rahvaid, nende keeli, innustada selleks teisigi, jagada oma teadmisi. Kui palju ta keeli oskas? Vastus sõltub asjaolust, mida täpsemalt keeleoskuseks pidada, kuidas seda määratledaeri mõõdupuude järgi on kokku loetud u 70- 100 keeltSellega on ta nii Eestis kui ka maailmas läbi aegade üks silmapaistvamaid inimesi“.

Raamatu esitlusel esinesid raamatu koostaja Ott Kurs ja  toimetaja Tõnu Tender. Raamatu väärtusliku osa moodustavad Pent Nurmekunna õpilaste ja temaga suhelnud inimeste meenutused – 40 lugu eri põlvkondade esindajatelt. Raamatu esitlusel osales 23 meenutuslugude autorit: Helgi Vihma, Erich Kukk, Ants Tuulmets, Tullio Ilomets, Helmut Piirimäe, Ülle Udam, Jaan Kaplinski, Olaf Langsepp, Malle Salupere, Maila Malinen, Aita Meier, Ly Seppel-Ehin, Ott Kurs, Enn Ernits, Anu Saluäär-Kall, Kalle Kasemaa, Sergei Stadnikov, Endel Peets, Jaanus Õunpuu, Taimi Paves, Hillar Palamets, Hagani Gajõblõ ja Tõnu Tender.

Loe edasi: Pent Nurmekund – keeletark ja õpetaja

Tallinna Ülikooli tõlkekoolituse osakond ootab keelehuvilisi kandideerima
alates 27. juunist 12-le tasuta kohale suulise tõlke eriala magistriprogrammis.

Õppima oodatakse inimesi, kellel on huvi suulise tõlke vastu,
bakalaureusekraad mis tahes erialal ja väga hea suuline väljendusoskus ning
analüüsivõime. Eriala valmistab ette kõrge kvalifikatsiooniga tõlke, kes on
pädevad töötama professionaalsete tõlkide meeskonnas nii Eestis kui ka
rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige Euroopa Liidu erinevates
tõlketeenistustes.
 

Lisa info SIIN.

Aktiivne õppija on õnnelik

EVÕLi koolitus "Praktikult praktikule: aktiivõppe meetodid võõrkeeletunnis"

 Terje Kruusimaa, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldas Tartus 28. märtsil võõrkeeleõpetajate piirkondliku koolituspäeva "Aktiivõppe meetodid võõrkeeletunnis". Koolituse toimumist toetas haridus- ja teadusministeerium.

Aktiivõppe meetodite koolitusele olid oodatud kõik võõrkeeleõpetajad, sõltumata sellest, kus ja keda nad õpetavad. Koolituspäeva mõte oli pakkuda õpetajatele praktilisi nippe ning õpilase vaimu ja keha liikuma panevaid võtteid.

Huvi koolituse vastu oli korraldajatelegi ootamatult väga suur: kohad täitusid kolme päevaga. Kuigi koolitus oli mõeldud eelkõige piirkondlikuna, oli heameel tõdeda, et tulijaid oli Lõuna-Eestist Viimsini välja. Osalejate hulgas oli nii algklasside õpetajaid kui ka kõrgkoolide lektoreid. Lisaks eesti, vene, inglise, soome,rootsi  ja saksa keele õpetajatele osalesid ka  jaapani ja hispaania keele õpetaja.

Koolituspäeva esimesteks esinejateks olid uue ja intrigeeriva keeleõppemeetodiga palju kõneainet pakkunud Embassy of Education`i asutajadOtt Ojamets ja Hedvig Evert. Ott Ojamets on polüglott ja tõlkija, võõrkeelemetoodik ning raamatu "Esimene meetod - KEELED" autor. Hedvig Evert, MA (prantsuse filoloogia ja organisatsioonikäitumine) on CONTACT õppemängude autor. Ott ja Hedvig on koos välja töötanud LIVE Language Learning meetodi, mille abil õpivad hetkel inglise, prantsuse, vene, soome, rootsi, saksa ja itaalia keelt nii Eesti rahvusvaheliste sidemetega ettevõtete töötajad kui eraisikud.

Loe lisaks:  http://embassyofeducation.eu/ ).

Ott Ojamets ja Hedvig Evertviisid läbi praktilise töötoa teemal Õnne- ja vabadusetunde rakendamisest keeletunnis“. Töötoa eesmärk oli anda õpetajatele võtteid oma tunnete juhtimiseks nii, et õppijad saaksid olla aktiivses avastaja rollis, õpetaja aga nende suunaja. Hedvig Evertkeskendus sellele,kuidas tekitada õnne- ja vabadusetunnet tunnis nii õpetajale kui ka õppijale - selleks tuleb vastutus ära anda! Eduelamuseni viib huvialade põhine õppimine. Mis on aga eriti oluline: õppija tähelepanu tuleb suunata ebamääraselt tulevikuperspektiivilt juba otsapidi tänasesse päeva. Teemade ja tekstidega, mis on keeleõppija jaoks olulised, võib ja peab tegelema kohe, selleks ei pea eelnevalt läbima "kohustuslikke" etappe. Hedvig Evert jagas häid mõtteid, kuidas suunata õpilasi õigesti ehk vastavalt oma õppijatüübile õppima ja oma keelestrateegia paika panema. "Paneb mõtlema ja analüüsima ennast ja enda tegevust. Tänan! Meeldis väga, sain palju innustust. "  - nii kirjutati tagasisides Hedvig Everti esinemise kohta. Hedvig Evert tutvustas ka enda loodud populaarset CONTACT õppemängu.

Hedvig Evertilt võttis sõnajärje hoogsalt üle Ott Ojamets, kes näitas, kuidas keeleõppes kohe n-ö härjal sarvist haarata ehk kuidas oskuslikult rakendada keeletunnis kaasaegseid ja õppijate jaoks igapäevasid vahendeid nagu Skype, telefon, podcast, youtube video. Lähemalt tutvustas Ojamets podcastide kasutamist. Tuleb tunnistada, et mõned võtted olid tõesti täiesti uudsed ja tekkis suur soov neid ise järele proovida. Ojamets näitas praktiliste näidete kaudu, mismoodi on keele õppimisel võimalik kohe minna ennast huvitavate teemade juurde ja tegeleda olulisega juba täna. "Väga head praktilised juhtnöörid:) Sain palju nippe ja mõtteid! Huvitav keeleõppemetoodika. " - arvasid õpetajad Ott Ojametsa esinemise kohta.

Peale lõunapausi jätkas keeltekooli Sugesto soome keele ja eesti keele kui teise keele õpetajaEbe Talpsepp teemal „Sugestiivõppe  elementide kasutamise võimalusi võõrkeeletundides“. Ebe Talpsepp on viimastel aastatel sugestiivmeetodil õpetanud erineva kultuuri-, haridus- ja keeletaustaga rühmi Soomes ning meetod töötab väga hästi - kõik on õpitavat keelt rääkima hakanud. Endise üldhariduskooli emakeele ja soome keele õpetajana teab Ebe Talpsepp väga hästi, mida tähendab väsinud õpilane. Õpilase meeled  tuleb kuidagi äratada. Kuidas seda teha? Ebe Talpsepp sõnastas oma etteaste teemad väga vaimukalt.

„Haara mind ja ma õpin,“ ütles kaua aega tagasi Benjamin Franklin. Ka õpilast on vaja haarata, et ta õpiks. Sugestiivõppe võtete kasutamine on üks õpilaste aktiviseerimise võimalustest. On liikumisaasta. Seda põhimõtet ei pea järgima koolis ainult kehalise kasvatuse tunnis. Liigume ka võõrkeelt õppides! Koolitusel osalenud said järele proovida sugestiivmeetodile omast sünkroonis liigutuste tegemist, erinevaid paaris- ja rühmatöö meetodeid, aga ka seda, kuidas mõne väga lihtsa, aga leidliku võttega saab õpilased toolidelt üles ja aktiivselt osalema.

 „Vaikus on kuldne,“ laulsid kunagise menuansambli Karavan liikmed. Keeleõpetaja võiks öelda: “Vaikus on petlik.“ Üks võimalus keelt õppida on teha seda kõik koos ja samaaegselt kõneldes. Proovisime kõik järele. Ebe esinemise lõppedes ei tahtnud küsimused lõppeda, mõtteid oli tekkinud väga palju.

Mida arvasid koolitusel osalenud: "Väga palju nippe Ebe Talpsepalt - pea kõike võib kasutada! Oleks rohkem ja pikemalt neist meetoditest tahtnud kuulda. Toredalt emotsionaalne esinemine. Erinevaid võtteid saab kasutada koheselt."

Koolituspäeva lõpetas Tartu Descartes`i Lütseumi prantsuse keele õpetaja Evelin Rand, kes viis läbi töötoa teemalHomo ludicus ehk mängud ja mängulisus võõrkeeletunnis.“ Evelin Randtutvustas oma töötoas võtteid, mis muudavad keeletunni mängulisemaks ja tempokamaks, ja mänge ning väikseid nippe, mida on alati hea tagataskus hoida. Kas teadsite, milleks on õpetajal vaja kausikest värviliste kommidega või erinevatest lõngajuppidest kokkuseotud lõngakera? Seda ja palju muudki saime teada naljakas ja toredas töötoas, mis pani õpetajate mõtted liikuma. Nii kirjutati ka tagasisides: "Sain häid nippe, kuidas tunde mängulisemaks muuta. Tore oleks mõnda Evelini (või kellegi teise tipptegija) tundi täies mahus näha."

Koolituse tagasisides kordusid märksõnad: inspireeriv, uusi mõtteid tekitav koolituspäev. Üks osaleja kirjutab: "Kokkuvõttes võib öelda, et sain oma igapäevatööks palju ideid, mõtteid, võtteid. Väga palju kasulikke praktilisi näpunäiteid. Üldiselt oli see koolitus väga inspireeriv. Aitäh!"

Tagasisidest selgus, et ka tulevikus oodatakse esinema eelkõige häid praktikuid - tegusaid kolleege, kellelt õppida ja innustust saada. Mõte, et ressurss peitub meis endis  ja EVÕL tegutseb õiges suunas, sai  taas kinnitust.