Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

19.septembril toimus Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis esmakordselt eesti keele ja kirjanduse ning võõrkeeleõpetajate ühine sügiskonverents. Kokkutulnuid tervitas HTM-i keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Esimestes ettekannetes keskenduti grammatika õpetamisele. Kersti Lepajõe Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist otsis oma ettekandes ühisosa, aga ka erisusi võõrkeeleõpetajate ja emakeeleõpetajate töös grammatika õpetamisel. Mida oleks vastastikku õppida, mida üksteise kogemusest tallele panna? Esineja peatus keele õpetamise ja õppimise teoreetilistel lähtekohtadel, puudutas õppekavas sätestatut, tutvustas põgusalt erinevaid õppemeetodeid. Ettekande lõpuks arutles K. Lepajõe lõimingu üle - mida emakeeleõpetaja ja võõrkeeleõpetaja koolis koos teha saaksid.

Irene Artma Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist kõneles grammatika õpetamisest emakeeleõpetaja pilgu läbi, Elle Sõrmus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist aga võõrkeeleõpetaja vaatenurgast.

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppealajuhataja Anu Luure jagas oma kooli kogemusi immigrantõpilaste keeleõppest. Leili Sägi Pärnu Vene Gümnaasiumist tutvustas eesti kirjanduse õpetamise võimalusi vene koolis.

Pärast lõunat sai sõna Toomas Liivamägi Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnast, kes kõneles kavatsusest Tartu muutmisel UNESCO kirjanduslinnaks. Inga Sapunjan Tartu Ülikoolist arutles väliskirjanduse käsitluse võimaluste üle kursuse „Kirjandus ja ühiskond“ raames. Edasi järgnes muuseumide blokk. Haaravaid võimalusi tutvustasid õpetajatele ainetundide läbiviimisel kõigile vanuseastmetele Tallinna kirjanike muuseumid, KUMU ja Eesti Ajaloomuuseum.

Erika Puusemp Tartu Miina Härma Gümnaasiumist tutvustas seejärel kirjanduse õpetamist inglise keele tundides.

Lõpetuseks jagati õpetajatele teavet täienduskoolituse laialdastest võimalustest Tartu Ülikoolis käesoleval õppeaastal. Päeva juhtisid Riina Koolmeister ja Piret Kärtner.

Konverentsi korraldasid Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

 

Leili Sägi

EVÕLi juhatuse liige

Pildigalerii

 


26. septembril tähistatakse kogu Euroopas ja mitmel pool maailmas keeltepäeva.

Ülevaate Eestis keeltepäeva puhul toimuvast leiad siit.

26. september

Swissôtel

Seminar “Eesti keel Euroopa koridorides” Sissepääs kutsetega.

26. september

kell 18.00

Kirjanike Liidu musta laega saalis.

Tõlkeseminar õigustõlkest

Olete oodatud!

Veebiviktoriin (26.09.-10.10.2014): http://www.edlv.planet.ee/KP2014/

26. septembril

ja sellele järgneva kahe jooksul

 

 

 

Õpilaste veebiviktoriin keeltest ja kultuuridest

Õpilased saavad õpilased Interneti teel vastata põnevatele küsimustele maailma keelte ja kultuuride kohta.Link viktoriinile avaneb 26. septembri hommikul.

 

25. September

Saaremaa Ühisgümnaasium

Kool tähistab keeltepäeva rõõmsa üritustesarjaga, mille keskmes on Euroopa keeled ja kultuurid. külastab kooli kirjanik ja tõlkija Kätlin Kaldmaa, kes räägib lastele, kuidas keeled avardavad meie maailmapilti ning kui põnev on tõlkija elukutse.

 

26. septembril 

kell 14.00

Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas

 Poola saatkond esitleb keeltepäeval näitust “Sõidavad, sõidavad mõmmikud” poola kunstniku Agnieszka Żelewska illustratsioonidest, lasteraamatutest ja arendavatest mänguasjadest. Lisainfo: www.elk.ee.

 

26. september

Sirbi vahel ilmuvas Keele Infolehes kirjutab Euroopa Komisjoni esinduse keelenõustaja Rita Niineste, miks on eesti keele jaoks oluline Euroopa Liidu ametliku keele staatus ning õigusaktide ja muude dokumentide tõlgete hea kvaliteet. Samuti saab keeltepäeva Sirbist lugeda Heli Alliku artiklit netikeele fenomenist ja selle seosest tõlkimisega.

 

27. september

Postimehe AK-st leiab lugeja ülevaate sellest, kuidas elab eesti tõlkija ning millised on tõlkija ametiga kaasas käivad mured ja rõõmud

 

13. oktoober

13. oktoobril antakse üle Eesti esimesed selge sõnumi auhinnad, millega tunnustatakse ettevõtteid ja organisatsioone, kes suhtlevad avalikkusega selgelt ja arusaadavalt. Võistlus kutsub tähele panema sisult ja vormilt kasutajasõbralikke kodulehti, taotlusvorme, sõidugraafikuid ja muid infosõnumeid, mis muudavad ühiskondliku suhtluse lihtsaks ja meeldivaks. Võistlustöid saab kuni 29. septembrini esitada veebilehel www.selgekeel.ee. Näiteid nii selgetest kui ka segastest sõnumitest, samuti harivat lisainfot leiad ka võistluse FB-lehelt https://www.facebook.com/selgesonum.

 

http://ec.europa.eu/estonia/events/140926_keeltepaeva_seminar_et.htm

Õpetajate võrgustikutöö septembrikuu uudiskiri

SA Innovel on ilmunud õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 23, kus saab lugeda äsja valminud põhikooli ettevõtlusõppe ainekavast,  OSKA süsteemist, aineühenduste suvistest ja eelseisvatest tegemistest.  Loe Uudiskirja nr 23  artikleid siit.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu ja Saksa Keele Õpetajate Seltsi artiklid uudiskirjas

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕLsaab viieaastaseks. Uudiskirja värskes numbris saab lugeda Ene Petersoni artiklit  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit saab viieaastaseksmis teoksil?  Loe artiklit siit.

Saksa keele õpetajate tegemistest saame ülevaate neljas artiklis.  Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees Signe Ilmjärv kirjutab eelseisvast Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsist, mis toimub 9.-11. oktoobrini 2014 Tallinna Ülikoolis.  Diana Kollin-Poom(ESÕSi liige, Kadrioru saksa gümnaasiumi õpetaja) kirjutab  saksa keele laagrist  5.- 6. klassi õpilastele. Saksa keele õpetajad kogusid tarkust ja väge traditsioonilisel suveseminaril Tartumaal. Loe Mall Matto (ESKÕSi juhatuse liigeartiklit.  Saksa keele õpetajad on aktiivsed kaasaegsete infotehnoloogiavahendite ja -meetodite rakendajad  oma ainetundides. Aimi Jõesalu(Koolielu portaali saksa keele ainemoderaator) tutvustab artiklis  Saksa keel ikka ja alati mitmekülgselt – pole probleemi! kolleegide poolt koostatud e-õppevahendeid: Eve Grossi onuline-sõnastik H. Allvee, M. Kangro, R. Taimsoo Kein Problem õpikuteseeria juurde, Kalle Lina Kein Problem e-raamat, Anneli Kesksaare veebiviktoriinid, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi  IT-grupi blogi).

Õpetajate võrgustikutöö arhiiv

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri ilmub alates 2011. aastast. Kord kvartalis ilmuva uudiskirja eesmärk  on  soodustada ja toetada õpetajate kutse- ja erialast võrgustikutööd. Loe varem ilmunud uudiseid uudiskirja arhiivist.

 

September 2014

Head lugemist!

Ene  Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

Juvenes Translatoreskaheksas tõlkevõistlus 17aastastele gümnaasiumiõpilastele toimub 27. novembril 2014.

Tõlkevõistlust on juba aastaid edukalt korraldanud Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat. Igal aastal võtab sellest kogu Euroopa Liidust osa 3 000 õpilast, kes tõlgivad leheküljepikkuse teksti ühest Euroopa Liidu ametlikust keelest teise. Võistlustöid hindavad Euroopa Komisjoni professionaalsed tõlkijad.

Võitjad (igast liikmesriigist üks) kutsutakse osalema järgmise aasta kevadel Brüsselis Euroopa Komisjoni peakorteris toimuval auhinna tseremoonial.

Auhinnatseremooniale on palutud ka võitjate õpetajad, et avaldada neile tunnustust õpilastele keele õpetamisel tehtud töö eest.

Keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse edendamine on üks programmi Erasmus+  konkreetseid eesmärke. Tegemist on ELi uue programmiga aastateks 2014- 20120, mis käsitleb haridust, koolitust, noorsugu ja sporti. Võõrkeeled on oluline oskus, mis annab noortele tööturul parema stardipositsiooni, suurendades nende võimalusi leida tööd nii kodu- kui ka välismaal.

Juveves Translatoresaitab kaasa programmi Erasmus+ eesmärkide saavutamisele, edendades tõlkimise rolli kommunikatiivse tegevusena keeleõppes ning keeleõppe-vahendina.

Kes  võivad osaleda? Mis võistlusega on tegu? Millal? Mis keeltest ja mis keeltesse võib teksti

tõlkida? Vajate lisateavet? Juvenes Tranlsatorese  veebisait: www.ec.europa.eu/translatores

Loe  tõlkevõistlusest  ka siit