Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

 

Õnnitleme  Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmeks vastuvõtu puhul!

16. jaanuar

16.jaanuaril leidis Tartus haridusministeeriumis aset EVÕLi juhatuse laiendatud koosolek. Juhatuse liikmetest osalesid Ene Peterson, Evelin Müüripeal, Leili Sägi, Liina Kink ja Leeni Simm ning HTMi keeleosakonna poolt Piret Kärtner, Kadri Sõrmus, Riina Koolmeister ja Tõnu Tender.

Olulisima küsimusena oli päevakorras Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koostöö-võimalused ja 2015.aasta tegevuskava arutelu.

Otsustati korraldada teavituspäevad kõrgkoolide vastuvõtukomisjonidele koostöös EVÕLiga, eeldatavasti aprillikuus. Taoline otsus on seotud võõrkeele-eksamite tulemuste avaldamise muutustega keeleoskustasemete põhiseks.

Kuulati ära ettepanekud CertiLingua programmiga seotud tegevuste kohta.                                                                                                         

Sügiskonverentsi küsimuses otsustati, et sellest võikski kujuneda iga- aastane koostöine üritus, mille toimumisajaks oleks novembri keskpaik. Võimalike koostööpartneritena kaalutakse käesoleval aastal Tartu Ülikooli haridusuuendus-ja humanitaarvaldkonna didaktikakeskust.

Mõtteid tekitas juhatuse liikme Leeni Simmi ettepanek, mis puudutas õpetajatelt õpetajale koolitusprogrammi. Koolitus hõlmaks võõrkeeleõpetajate näidistundide vaatlust ja sellele järgnevaid töötubasid Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis. Välja pakutud koolitus oleks õpetajale omamoodi ideede inkubaatoriks. Ühe koolituse raames oleks võimalik kaasata kuni 15 võõrkeeleõpetajat.

Päevakorda tõusetus ka võimalik tagasiside andmise oskuste koolitus. Kuidas anda tagasisidet positiivses võtmes ja konstruktiivselt? Seegi haakuks õpetajalt õpetajate koolitusprogrammiga, sest kui külastame kolleegide tunde, siis pigem eesmärgiga analüüsida, tõsta esile õpetaja tugevusi. Võimalikult positiivselt tuleks aga juhtida tähelepanu sellele, kuhu võiks õpetaja kolleegide arvates enam panustada.

Eraldi teemana puudutati ühisosa kujundamise võimalusi välismaal õpetavate eestlastest keeleõpetajate ja Eestis õpetatavate keeleõpetajate kogemusest. Ühe võimalusena pakuti siingi välja ühist seminari ja töötubasid.

EVÕLi juhatuse liikmed hindasid kohtumist HTMi keeleosakonna esindajatega töiseks ja konstruktiivseks.

21. jaanuar

ÕNNITLEME!

Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts (EIKÕS) võeti vastu EVÕLi liikmeks. Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi kuulub 216 inglise keele ja kultuuri kandjat – õpetajat, õppejõudu. Seltsi tööd juhib kaheks aastaks valitav 7-liikmeline juhatus. Inglise keele õpetajate ühinemine võõrkeeleõpetajate liiduga võimaldab ühiste jõududega elavdada nii EIKÕSi kui ka EVÕLi tegevust.

26. jaanuar

26. jaanuaril tuli Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis teist korda kokku 2016.aasta võõrkeeleõpetajate maailmaorganisatsiooni FIPLV (The Fédération Internationale desProfesseurs de Langues Vivantes)Skandinaavia-ja Baltimaade regiooni NBR (Nordic-Baltic Region) konverentsi organiseeriv töörühm.

 NBR konverents toimub 9.-11. juunil 2016. Tallinnas. Alustatud on läbirääkimisi plenaaresinejatega, koostatud on esialgne konverentsi- ja kultuuriprogramm.

 

Leili Sägi

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  juhatuse liige

EnePeterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  juhatuse esimees

 


EVՕLi juhatus ja liikmeskond ühinevad õnnitlustes

juhatuse esimehele Ene Petersonile

FIPLV tunnuskirja pälvimise puhul!

15. novembril toimus Tallinna Õpetajate Majas päevakohaselt pidulikus õhkkonnas EVÕLi 5.aastapäeva konverents. Viie aasta jooksul oleme jõudnud erinevate võõrkeelte õpetajate tegelikult toimiva koostööni. Peatselt on katusorganisatsiooniga ühinemas Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts.

Juubelihõngune päev algas sajakonnale osalejale Kroonisaalis. Avaettekanded olid HTMi keeleosakonna juhatajalt Piret Kärtnerilt, HTMi keeleosakonna nõunikult Tõnu Tenderilt ja EVÕLi juhatuse esimehelt Ene Petersonilt. Neid kõiki võib iseloomustada järgmiselt: 21.sajand pakub võõrkeele õpetajale rohkelt väljakutseid ja võimalusi. Vaid üheskoos ja targalt tegutsedes on võimalik püstitatud eesmärke saavutada. Ene Petersoni eestvõttel kanduti viie aasta tagustele radadele ning käidi meenutustes läbi kogu senine ühine tee, unustamata seejuures vaatamast ka ettepoole ehk siis aastatesse 2015 ja 2016.

Plenaarettekannete blokis „Võrgustikud ühe katuse all“ tutvustasid oma aineliitude tegemisi saksa keele, soome keele, eesti keele kui teise keele ja vene keele õpetajad. Juhatuse esimehed kõnelesid nii õpetajate igapäevatööd puudutavatest küsimustestuuenenud olukorrast riigieksamite korralduses, põhikooli lõpueksamist, tunnijaotusplaanist kui ka õnnestunud ettevõtmistest liikmeskonnaga, EVÕLi liikmeks olemisest ja muidugi tulevikuplaanidest.

Kuni lõunani pakkus õpetajatele uudiskirjandust kirjastus Allecto. Pärast lõunasööki jätkus konverents töötubadega. Üheksa töötuba viidi läbi kolmekaupa, nii et osalejaile avanes võimalus valida, kas süvendada oma digiteadmisi, saada teavet aktiivõppemeetoditest ja neid läbi mängida või kuulata, milliseid keeleõpet toetavaid tunniväliseid tegevusi viiakse läbi teistes koolides. Töötoad kulgesid hoogsalt ning võeti õpetajate poolt hästi vastu.

Järgnes päeva pidulikem osatänukirjade kätteandmine. Kõik, kes on läbi viie aasta hea seisnud EVÕLi loomise, laiendamise ja arengu eest, said juhatuse esimehe Ene Petersoni käepigistuse osaliseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja sai Ene Peterson EVÕLi käivitamise, juhtimise ning tiheda koostöö eest. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tänukirja said aastate tegijad, koostööpartnerid, toetajad, koolitajad ja aktiivsemad liikmed.

Kauneid hetki ilmestasid oma esinemisega noored muusikud Tallinna Prantsuse Lütseumist. Järgnes pidulik vastuvõtt Hansasaalis.

Konverentsi läbiviimist toetas HTM.

Leili Sägi
EVÕLi juhatuse liige
 
AVAETTEKANDED
 
 
PLENAARETTEKANDED
 
 
TÖÖTOAD