Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

 


26. septembril tähistatakse kogu Euroopas ja mitmel pool maailmas keeltepäeva.

Ülevaate Eestis keeltepäeva puhul toimuvast leiad siit.

26. september

Swissôtel

Seminar “Eesti keel Euroopa koridorides” Sissepääs kutsetega.

26. september

kell 18.00

Kirjanike Liidu musta laega saalis.

Tõlkeseminar õigustõlkest

Olete oodatud!

Veebiviktoriin (26.09.-10.10.2014): http://www.edlv.planet.ee/KP2014/

26. septembril

ja sellele järgneva kahe jooksul

 

 

 

Õpilaste veebiviktoriin keeltest ja kultuuridest

Õpilased saavad õpilased Interneti teel vastata põnevatele küsimustele maailma keelte ja kultuuride kohta.Link viktoriinile avaneb 26. septembri hommikul.

 

25. September

Saaremaa Ühisgümnaasium

Kool tähistab keeltepäeva rõõmsa üritustesarjaga, mille keskmes on Euroopa keeled ja kultuurid. külastab kooli kirjanik ja tõlkija Kätlin Kaldmaa, kes räägib lastele, kuidas keeled avardavad meie maailmapilti ning kui põnev on tõlkija elukutse.

 

26. septembril 

kell 14.00

Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas

 Poola saatkond esitleb keeltepäeval näitust “Sõidavad, sõidavad mõmmikud” poola kunstniku Agnieszka Żelewska illustratsioonidest, lasteraamatutest ja arendavatest mänguasjadest. Lisainfo: www.elk.ee.

 

26. september

Sirbi vahel ilmuvas Keele Infolehes kirjutab Euroopa Komisjoni esinduse keelenõustaja Rita Niineste, miks on eesti keele jaoks oluline Euroopa Liidu ametliku keele staatus ning õigusaktide ja muude dokumentide tõlgete hea kvaliteet. Samuti saab keeltepäeva Sirbist lugeda Heli Alliku artiklit netikeele fenomenist ja selle seosest tõlkimisega.

 

27. september

Postimehe AK-st leiab lugeja ülevaate sellest, kuidas elab eesti tõlkija ning millised on tõlkija ametiga kaasas käivad mured ja rõõmud

 

13. oktoober

13. oktoobril antakse üle Eesti esimesed selge sõnumi auhinnad, millega tunnustatakse ettevõtteid ja organisatsioone, kes suhtlevad avalikkusega selgelt ja arusaadavalt. Võistlus kutsub tähele panema sisult ja vormilt kasutajasõbralikke kodulehti, taotlusvorme, sõidugraafikuid ja muid infosõnumeid, mis muudavad ühiskondliku suhtluse lihtsaks ja meeldivaks. Võistlustöid saab kuni 29. septembrini esitada veebilehel www.selgekeel.ee. Näiteid nii selgetest kui ka segastest sõnumitest, samuti harivat lisainfot leiad ka võistluse FB-lehelt https://www.facebook.com/selgesonum.

 

http://ec.europa.eu/estonia/events/140926_keeltepaeva_seminar_et.htm

Õpetajate võrgustikutöö septembrikuu uudiskiri

SA Innovel on ilmunud õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 23, kus saab lugeda äsja valminud põhikooli ettevõtlusõppe ainekavast,  OSKA süsteemist, aineühenduste suvistest ja eelseisvatest tegemistest.  Loe Uudiskirja nr 23  artikleid siit.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu ja Saksa Keele Õpetajate Seltsi artiklid uudiskirjas

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕLsaab viieaastaseks. Uudiskirja värskes numbris saab lugeda Ene Petersoni artiklit  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit saab viieaastaseksmis teoksil?  Loe artiklit siit.

Saksa keele õpetajate tegemistest saame ülevaate neljas artiklis.  Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees Signe Ilmjärv kirjutab eelseisvast Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsist, mis toimub 9.-11. oktoobrini 2014 Tallinna Ülikoolis.  Diana Kollin-Poom(ESÕSi liige, Kadrioru saksa gümnaasiumi õpetaja) kirjutab  saksa keele laagrist  5.- 6. klassi õpilastele. Saksa keele õpetajad kogusid tarkust ja väge traditsioonilisel suveseminaril Tartumaal. Loe Mall Matto (ESKÕSi juhatuse liigeartiklit.  Saksa keele õpetajad on aktiivsed kaasaegsete infotehnoloogiavahendite ja -meetodite rakendajad  oma ainetundides. Aimi Jõesalu(Koolielu portaali saksa keele ainemoderaator) tutvustab artiklis  Saksa keel ikka ja alati mitmekülgselt – pole probleemi! kolleegide poolt koostatud e-õppevahendeid: Eve Grossi onuline-sõnastik H. Allvee, M. Kangro, R. Taimsoo Kein Problem õpikuteseeria juurde, Kalle Lina Kein Problem e-raamat, Anneli Kesksaare veebiviktoriinid, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi  IT-grupi blogi).

Õpetajate võrgustikutöö arhiiv

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri ilmub alates 2011. aastast. Kord kvartalis ilmuva uudiskirja eesmärk  on  soodustada ja toetada õpetajate kutse- ja erialast võrgustikutööd. Loe varem ilmunud uudiseid uudiskirja arhiivist.

 

September 2014

Head lugemist!

Ene  Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

Juvenes Translatoreskaheksas tõlkevõistlus 17aastastele gümnaasiumiõpilastele toimub 27. novembril 2014.

Tõlkevõistlust on juba aastaid edukalt korraldanud Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat. Igal aastal võtab sellest kogu Euroopa Liidust osa 3 000 õpilast, kes tõlgivad leheküljepikkuse teksti ühest Euroopa Liidu ametlikust keelest teise. Võistlustöid hindavad Euroopa Komisjoni professionaalsed tõlkijad.

Võitjad (igast liikmesriigist üks) kutsutakse osalema järgmise aasta kevadel Brüsselis Euroopa Komisjoni peakorteris toimuval auhinna tseremoonial.

Auhinnatseremooniale on palutud ka võitjate õpetajad, et avaldada neile tunnustust õpilastele keele õpetamisel tehtud töö eest.

Keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse edendamine on üks programmi Erasmus+  konkreetseid eesmärke. Tegemist on ELi uue programmiga aastateks 2014- 20120, mis käsitleb haridust, koolitust, noorsugu ja sporti. Võõrkeeled on oluline oskus, mis annab noortele tööturul parema stardipositsiooni, suurendades nende võimalusi leida tööd nii kodu- kui ka välismaal.

Juveves Translatoresaitab kaasa programmi Erasmus+ eesmärkide saavutamisele, edendades tõlkimise rolli kommunikatiivse tegevusena keeleõppes ning keeleõppe-vahendina.

Kes  võivad osaleda? Mis võistlusega on tegu? Millal? Mis keeltest ja mis keeltesse võib teksti

tõlkida? Vajate lisateavet? Juvenes Tranlsatorese  veebisait: www.ec.europa.eu/translatores

Loe  tõlkevõistlusest  ka siit

Leili Sägi, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  juhatuse liige

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu korraline aastakoolek toimus 6. juunil Tallinna Õpetajate Majas. Koosolekul osalesid juhatuse liikmed, nelja aineliidu (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts, Eesti Soome Keele Õpetajate Selts, Vene Keele Õpetajate Selts) esindajad ning üksikliikmed.

Üllatuskülalisena oli esinema kutsutud Tartu ülikooli Euraasia keelte  lektoraadi juhataja, jaapani keele õpetaja Eri Miyano, kes tutvustas oma õpetajatööd ning selle võlu ja raskusi.

Pärast koosoleku kodukorra kinnitamist sai majandusaasta aruande esitamiseks sõna liidu juhatuse esimees Ene Peterson. Majandusaruanne koosneb tegevus- ja raamatu-pidamisaruandest. 2013. aasta tegevusaruanne näitab eelkõige heatasemeliste ja võõrkeeleõpetajate seas populaarsete koolituste läbiviimist, aga ka vajalike teabe-päevade ja kollokviumi toimumist ning õpetajatele avanenud erinevaid võimalusi osaleda rahvusvahelistel konverentsidel; lisaks muudki.

Ettekandega „Muutustest õpetaja professionaalse arengu hindamises ja edendamises” esines järgmisena juhatuse liige, õpetaja kutse hindamiskomisjoni liige Leili Sägi.

Ene Peterson kõneles EVÕLi koostöö võimalustest võõrkeeleõpetajate maailma-organisatsiooniga FIPLV ja osalemisest Euroopa Moodsate Keelte Keskuse (ECML, European Centre of Modern Languages) võõrkeeleõpetajate võrgustikke koondavas projektis LACS (Language Associations and Collaborative Support). 22.-23. mail 2014 osales E. PetersonGrazis LACS-projekti seminaril „Empowering Language Networks“. Ta esines seminaril ka Eesti Võõrkeeleõpetajate Liitu tutvustava ettekandega.

EVÕLi liige Tiiu Müür osales aga ECML projekti "Mobility Programmes for Sustainable Plurilingual and Intercultural Learning" seminaril 5.- 7. veebruaril. Aastakoosolekul  tutvustas ta  erinevaid võimalusi osaleda mobiilsusprogrammides.

Seejärel kuulati Evelin Müüripeali ja Leili Sägi visiooni EVÕLI liikmete tunnustamise statuudi kohta. Toimus ühisarutelu, milles tehti ettepanekuid tunnustamise kategooriate kohta. Liikmete tunnustamise statuut valmib augusti lõpuks.

Ene Peterson tutvustas eelseisva tähtsündmuse - EVÕLi 5. aastapäeva konverentsi eesmärke. 15.novembril toimuvale konverentsile on muuhulgas kavas kutsuda koolitaja Soomest, kes viib läbi kinesteetilise töötoa. Ene Peterson teavitas osalejaid, et juba septembris 2014 tuleb valida ja kinnitada 2016.a. rahvusvahelist konverentsi ettevalmistav töörühm.

Liidu jätkusuutliku tegevuse kindlustamiseks vajame enam aktiivseid liikmeid, kes tegeleks projektide kirjutamisega. Vaja on kodulehe sisulise külje eest vastutajat ning liiget, kes võtaks enda kanda liidu tegevust tutvustavate materjalide kujundamise.

Vaja on muuta mõtteviisi, tõdes juhatuse esimees Ene Peterson aastakoosoleku lõpetuseks. Liikmete seas peaks valdavaks saama soov omandada uusi oskusi, üksteist toetada ning üksteiselt õppida. See kindlustaks EVÕLi jätkusuutlikkuse.

 

Juuni 2014