Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Õpetajate võrgustikutöö septembrikuu uudiskiri

SA Innovel on ilmunud õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 23, kus saab lugeda äsja valminud põhikooli ettevõtlusõppe ainekavast,  OSKA süsteemist, aineühenduste suvistest ja eelseisvatest tegemistest.  Loe Uudiskirja nr 23  artikleid siit.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu ja Saksa Keele Õpetajate Seltsi artiklid uudiskirjas

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕLsaab viieaastaseks. Uudiskirja värskes numbris saab lugeda Ene Petersoni artiklit  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit saab viieaastaseksmis teoksil?  Loe artiklit siit.

Saksa keele õpetajate tegemistest saame ülevaate neljas artiklis.  Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees Signe Ilmjärv kirjutab eelseisvast Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsist, mis toimub 9.-11. oktoobrini 2014 Tallinna Ülikoolis.  Diana Kollin-Poom(ESÕSi liige, Kadrioru saksa gümnaasiumi õpetaja) kirjutab  saksa keele laagrist  5.- 6. klassi õpilastele. Saksa keele õpetajad kogusid tarkust ja väge traditsioonilisel suveseminaril Tartumaal. Loe Mall Matto (ESKÕSi juhatuse liigeartiklit.  Saksa keele õpetajad on aktiivsed kaasaegsete infotehnoloogiavahendite ja -meetodite rakendajad  oma ainetundides. Aimi Jõesalu(Koolielu portaali saksa keele ainemoderaator) tutvustab artiklis  Saksa keel ikka ja alati mitmekülgselt – pole probleemi! kolleegide poolt koostatud e-õppevahendeid: Eve Grossi onuline-sõnastik H. Allvee, M. Kangro, R. Taimsoo Kein Problem õpikuteseeria juurde, Kalle Lina Kein Problem e-raamat, Anneli Kesksaare veebiviktoriinid, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi  IT-grupi blogi).

Õpetajate võrgustikutöö arhiiv

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri ilmub alates 2011. aastast. Kord kvartalis ilmuva uudiskirja eesmärk  on  soodustada ja toetada õpetajate kutse- ja erialast võrgustikutööd. Loe varem ilmunud uudiseid uudiskirja arhiivist.

 

September 2014

Head lugemist!

Ene  Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

Juvenes Translatoreskaheksas tõlkevõistlus 17aastastele gümnaasiumiõpilastele toimub 27. novembril 2014.

Tõlkevõistlust on juba aastaid edukalt korraldanud Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat. Igal aastal võtab sellest kogu Euroopa Liidust osa 3 000 õpilast, kes tõlgivad leheküljepikkuse teksti ühest Euroopa Liidu ametlikust keelest teise. Võistlustöid hindavad Euroopa Komisjoni professionaalsed tõlkijad.

Võitjad (igast liikmesriigist üks) kutsutakse osalema järgmise aasta kevadel Brüsselis Euroopa Komisjoni peakorteris toimuval auhinna tseremoonial.

Auhinnatseremooniale on palutud ka võitjate õpetajad, et avaldada neile tunnustust õpilastele keele õpetamisel tehtud töö eest.

Keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse edendamine on üks programmi Erasmus+  konkreetseid eesmärke. Tegemist on ELi uue programmiga aastateks 2014- 20120, mis käsitleb haridust, koolitust, noorsugu ja sporti. Võõrkeeled on oluline oskus, mis annab noortele tööturul parema stardipositsiooni, suurendades nende võimalusi leida tööd nii kodu- kui ka välismaal.

Juveves Translatoresaitab kaasa programmi Erasmus+ eesmärkide saavutamisele, edendades tõlkimise rolli kommunikatiivse tegevusena keeleõppes ning keeleõppe-vahendina.

Kes  võivad osaleda? Mis võistlusega on tegu? Millal? Mis keeltest ja mis keeltesse võib teksti

tõlkida? Vajate lisateavet? Juvenes Tranlsatorese  veebisait: www.ec.europa.eu/translatores

Loe  tõlkevõistlusest  ka siit

Leili Sägi, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  juhatuse liige

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu korraline aastakoolek toimus 6. juunil Tallinna Õpetajate Majas. Koosolekul osalesid juhatuse liikmed, nelja aineliidu (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts, Eesti Soome Keele Õpetajate Selts, Vene Keele Õpetajate Selts) esindajad ning üksikliikmed.

Üllatuskülalisena oli esinema kutsutud Tartu ülikooli Euraasia keelte  lektoraadi juhataja, jaapani keele õpetaja Eri Miyano, kes tutvustas oma õpetajatööd ning selle võlu ja raskusi.

Pärast koosoleku kodukorra kinnitamist sai majandusaasta aruande esitamiseks sõna liidu juhatuse esimees Ene Peterson. Majandusaruanne koosneb tegevus- ja raamatu-pidamisaruandest. 2013. aasta tegevusaruanne näitab eelkõige heatasemeliste ja võõrkeeleõpetajate seas populaarsete koolituste läbiviimist, aga ka vajalike teabe-päevade ja kollokviumi toimumist ning õpetajatele avanenud erinevaid võimalusi osaleda rahvusvahelistel konverentsidel; lisaks muudki.

Ettekandega „Muutustest õpetaja professionaalse arengu hindamises ja edendamises” esines järgmisena juhatuse liige, õpetaja kutse hindamiskomisjoni liige Leili Sägi.

Ene Peterson kõneles EVÕLi koostöö võimalustest võõrkeeleõpetajate maailma-organisatsiooniga FIPLV ja osalemisest Euroopa Moodsate Keelte Keskuse (ECML, European Centre of Modern Languages) võõrkeeleõpetajate võrgustikke koondavas projektis LACS (Language Associations and Collaborative Support). 22.-23. mail 2014 osales E. PetersonGrazis LACS-projekti seminaril „Empowering Language Networks“. Ta esines seminaril ka Eesti Võõrkeeleõpetajate Liitu tutvustava ettekandega.

EVÕLi liige Tiiu Müür osales aga ECML projekti "Mobility Programmes for Sustainable Plurilingual and Intercultural Learning" seminaril 5.- 7. veebruaril. Aastakoosolekul  tutvustas ta  erinevaid võimalusi osaleda mobiilsusprogrammides.

Seejärel kuulati Evelin Müüripeali ja Leili Sägi visiooni EVÕLI liikmete tunnustamise statuudi kohta. Toimus ühisarutelu, milles tehti ettepanekuid tunnustamise kategooriate kohta. Liikmete tunnustamise statuut valmib augusti lõpuks.

Ene Peterson tutvustas eelseisva tähtsündmuse - EVÕLi 5. aastapäeva konverentsi eesmärke. 15.novembril toimuvale konverentsile on muuhulgas kavas kutsuda koolitaja Soomest, kes viib läbi kinesteetilise töötoa. Ene Peterson teavitas osalejaid, et juba septembris 2014 tuleb valida ja kinnitada 2016.a. rahvusvahelist konverentsi ettevalmistav töörühm.

Liidu jätkusuutliku tegevuse kindlustamiseks vajame enam aktiivseid liikmeid, kes tegeleks projektide kirjutamisega. Vaja on kodulehe sisulise külje eest vastutajat ning liiget, kes võtaks enda kanda liidu tegevust tutvustavate materjalide kujundamise.

Vaja on muuta mõtteviisi, tõdes juhatuse esimees Ene Peterson aastakoosoleku lõpetuseks. Liikmete seas peaks valdavaks saama soov omandada uusi oskusi, üksteist toetada ning üksteiselt õppida. See kindlustaks EVÕLi jätkusuutlikkuse.

 

Juuni 2014

Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

8. mail 2014 toimus  haridus-ja teadusministeeriumi saalis raamatu “Pent Nurmekund- keeltark ja õpetaja“ esitlus. Raamatsoliidne ja mahukas – on tänuavaldus Pent Nurmekunnale. Raamat ilmus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) toimetiste sarja esimese raamatuna, mille  väljaandmist toetas Haridus-ja  Teadusministeerium.

Raamatu koostaja Ott Kurs meenutab, et mälestuskogumiku koostamisest oli juttu juba Pent Nurmekunna lahkumise järel, 1997. aastal, kuid siis jäi asi seisma. Paraku võtab iga suur töö aega. Alles Nurmekunna 105. sünniaastapäeva lähenemisel astus Ott Kurs esimese sammu mälestuse jäädvustamiseks ning hakkas koguma materjali.

Toimetaja Tõnu Tender kirjutab raamatu saatesõnas (lk 14): „Pendi elu mõtteks oli õppida tundma maailma ja rahvaid, nende keeli, innustada selleks teisigi, jagada oma teadmisi. Kui palju ta keeli oskas? Vastus sõltub asjaolust, mida täpsemalt keeleoskuseks pidada, kuidas seda määratledaeri mõõdupuude järgi on kokku loetud u 70- 100 keeltSellega on ta nii Eestis kui ka maailmas läbi aegade üks silmapaistvamaid inimesi“.

Raamatu esitlusel esinesid raamatu koostaja Ott Kurs ja  toimetaja Tõnu Tender. Raamatu väärtusliku osa moodustavad Pent Nurmekunna õpilaste ja temaga suhelnud inimeste meenutused – 40 lugu eri põlvkondade esindajatelt. Raamatu esitlusel osales 23 meenutuslugude autorit: Helgi Vihma, Erich Kukk, Ants Tuulmets, Tullio Ilomets, Helmut Piirimäe, Ülle Udam, Jaan Kaplinski, Olaf Langsepp, Malle Salupere, Maila Malinen, Aita Meier, Ly Seppel-Ehin, Ott Kurs, Enn Ernits, Anu Saluäär-Kall, Kalle Kasemaa, Sergei Stadnikov, Endel Peets, Jaanus Õunpuu, Taimi Paves, Hillar Palamets, Hagani Gajõblõ ja Tõnu Tender.

Loe edasi: Pent Nurmekund – keeletark ja õpetaja