Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees
Tiiu Müür, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige

Sügiskonverentsidest on saanud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) üks oodatumaid sündmusi. 23.-24. novembril 2018 toimus hotellis Hestia Hotel Europe EVÕLi 4. sügiskonverents „Keel ja meel – loovalt ja teisiti!“. Kui aastatel 2015-2017 toimunud konverentside eesmärk oli tõsta keeleõpetajate teadlikkust digipädevuse ja digitaaltehnoloogiat kasutavate õpetamismeetodite vallas, siis 2018.a. sügis-konverents keskendus keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooniliste võimaluste tutvustamisele. Konverents erines ka selle poolest, et konverentsil osalesid rahvusvaheliste eksamite keskuste (Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus, Prantsuse Instituut, Põhja-Ameerika Ülikoolide teabekeskus, Goethe Instituut) ja omanäoliste koolide (Gaia kool, Avatud Kool, Aruküla Vaba Waldorfkool) esindajad. Konverentsi ettekannete ja teemade valdkond oli lai: loovuse arendamine ja keeleõpe draamaõppe, loovkirjutamise, mängupõhise õppe toel ning vahendusel; innovaatilised keele-materjalid ja -programmid; projektipõhine keeleõpe tunnis ja väljaspool tundi; alternatiivsed hindamise võimalused keeleõppes.

Konverentsil oli kokku 130 osalejat, neist 30 esinejat. Meeldiv oli tõdeda, et sel aastal oli esinejate hulgas ka noori keeleõpetajaid.Konverents õnnestus.

Loe edasi: Digiradu mööda inspiratsiooni ja loovuse radadele

Ingrid Prees, TalTech Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

7. detsembril 2018. aastal toimus Tallinna Ülikoolis VI eesti teaduskeele konverents, millega tähistati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja TLÜ teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastat.
Konverents algas kell 10.00 TLÜ arendusprorektor Andres Jõesaare ja TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvaltsi avasõnadega. Avaettekande tegi Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi professor Birute Klaas-Lang, kes andis ülevaate kõrghariduse keelepoliitika teoreetilistest lähtekohtadest ning eesti keele tähtsusest ja tähelepanuta jätmisest riiklikes olulistes strateegilistes dokumentides. Ühtlasi mainis ta ka seda, et ülikoolide missiooniks ja ülesandeks on „ühiskonna teenimine, sh eesti keele kui kultuurkeele kestmine ja areng“.
Riina Reinsalu ja Sirli Zupping Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist julgustasid konverentsil osalejaid aktiivselt kasutama teaduskeelt Vikipeediasse artiklite kirjutamisega. Kuigi ülikoolides ei peeta heaks tavaks kasutada Vikipeedia artikleid teadustööde kirjutamisel, annavad nad üliõpilastele stuudiumi jooksul võimaluse arendada oma digitaalset kirjaoskust, kriitilist mõtlemist, oskuse ja kogemuse korrektselt viidata alusteksti autorile ning kasutada nii teaduskeelt kui ka erialatermineid.
Lisaks kõlasid ettekanded „Õpilaste funktsionaalsest lugemisoskusest ja õpetajate terminitarvitusest robomatemaatika tundides“ (Janika Leoste, Tallinna Ülikooli haridusteaduse instituut), käsitleti 14 aasta jooksul Tallinna Ülikoolis kaitstud ajaloo lõputöid juhendaja seisukohast lähtuvalt, kõneldi tehnikaerialade üliõpilaste lõputöödes esinevatest faktidest ja arvudest, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti tehnikateaduskeele ja terminite arendusest, suurtest arvudest, tutvustati muusikalugu e-Koolikoti näitel ning jagati üliõpilaste arvamust ühe meditsiini õpiku näitel.

Loe edasi: VI EESTI TEADUSKEELE KONVERENTS

Institute of Foreign Languages (IFL) of Vytautas Magnus University,
in cooperation with
Language Teachers’ Association of Lithuania (LKPA),

is pleased to announce the 1st call for proposals for
the 5th VMU IFL and the 13th LKPA international conference

The conference aims at bringing together scholars and language education professionals to share their research insights and discuss the issues relevant to the development of individual and societal multilingualism, including language policy, linguistic human rights, plurilingual pedagogy and language education in higher education.

Loe edasi: INVITATION

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit  kutsub Teid osalema
23.-24. novembril 2018  EVÕL 4. sügiskonverentsil

KEEL JA MEEL - LOOVALT JA TEISITI! Kohad on täis!

Vaata uuenenud ajakava ja teese


AEG: 23.- 24. november 2018
KOHT: Hestia Hotel Europa, Tallinn, Paadi 5

EVÕL 4. sügiskonverents keskendub keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooni-liste võimaluste tutvustamisele - kuidas me õpetame ning hindame teisiti muutunud õpikäsituse prismas kui 10- 15 aastat tagasi.


Konverentsi eesmärk on:
• anda ideid õppijate kaasahaaramiseks, koosõppimiseks, loovuse, kriitilise mõtlemise ning iseseisva õppija arendamiseks;
• tutvustada innovaatilisi keeleõppematerjale ja-programme;
• anda häid nippe selleks, kuidas kiirel muutuste ajastul ammutada inspiratsiooni ja õpihuvi ning seda klassiruumi tuua.


Konverentsi esimene ja teine päev algavad plenaarettekannete ja omanäoliste koolide esindajate ettekannetega.


Plenaaresinejad:
Rob Dean (rahvusvaheline koolitaja, Pearson kirjastus, kutseuus!), Harald Lepisk (Victory Trainings OÜ, koolitaja, inspireerija), Kerttu Soans-Tammisto (kirjanik ja maaliõpetaja), Pille Põiklik (HTMi keeleosakonna peaekspert).
Omanäoliste koolide esindajad:
Raine Lindepuu (Gaia koo), Karin Jürisson (Avatud Kool), Kairit Johanson (Aruküla Vaba Waldorfkool).


Loe edasi: SÜGISKONVERENTSI KUTSE