Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

8.-9.augustil 2017 toimus Roostal, Noarootsis, haridusühenduste järjekorras teine suveseminar „Kohaolek ja mõju“. Suveseminari eesmärgiks oli keskendumine kohaolekule ja ühenduste mõju hindamisele; lisaks jagati toredaid kogemuslugusid uueneva õpikäsitluse rakendamisest. Paralleelseminar toimus ka E-õppevara ekspertidele. Ürituse korraldas SA Innove koostöös ESF-iga.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatusest osalesid suveseminaril Ene Peterson, Tiiu Müür, Inna Adamson ja Kati Bakradze. Kahepäevasel seminaril oli esindatud 29 aineühendust ühe või kahe esindajaga.

Seminari esimesel päeval esines Jaan Aps ühenduste mõju hindamise teemal. Töö käis aktiivses vormis: rühmatöö, arutelu. Sellel seminaril oli kaks osa. Esimene osa oli institutsioonide mõjust isiku käitumisele ning teisel osal käis arutelu Läti spordialase projekti üle. Küsiti arvamust erinevate valdkondade pedagoogidelt, kuidas näib projektis esitatud tegevus. Lisaks toimus arutelu selle üle, kuidas saaks täiendõpet parendada.

Loe edasi: Muljeid haridusühenduste seminarilt

 

23.- 24. augustil toimub Pärnu Vabakoolis (Noorte väljak 2, Pärnu) koolitus „Koostöised õppemeetodid“.

Koolitaja: Ane Fabricius, koostöiste, CL õppemeetodite teoreetik ja praktik, tunnustatud koolitaja Ollerupi Õpetajate Akadeemia poolt, Taani KonTiki Vabakooli direktor, õpetaja.

Loe täpsemalt SIIT.

REGISTREERI SIIN

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) korraldas 2. ja 3. juunil Pärnus juhatuse laiendatud koosoleku ja aastakoosoleku / seminari, et teha kokkuvõte 2016.a. majandusaastast, kuulata ettekandeid, osaleda töötubades ning seada uusi sihte. 3. juuni seisuga on EVÕLis 626 liiget.

Juhatuse koosolekul kuulati E. Petersoni ülevaadet 2016.a. tegevustest (Vt EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne), Euroopa keeleõppe raamdokumenti puudutavatest arengutest ning uue Eesti keelestrateegia 2018 – 2027 koostamise põhimõtetest ja protsessist.

Aastakoosoleku külalisesinejaks oli Katrin Saks, TÜ õpetajahariduse teadur ja TÜ Pärnu Kolledži keelekeskuse juhataja, kelle esinemine kandis pealkirja „Akadeemiline enese-regulatsioon, selle toetamise vajalikkus ja võimalikkus“. Esineja rõhutas, et eneseregu-latsiooni teema ei ole maailmas uus, kuid Eestis ei ole sellega seni süvitsi tegeletud. Ometi on akadeemilist eneseregulatsiooni oluline teadvustada ning teadlikult toetada, sest enese-regulatiivsed õpioskused on eelduseks täiskasvanu enesejuhtimisele ja elukestva õppija kujunemisele. Ettekandes selgitati olulisimaid mõisteid ning vaadeldi lähemalt, kuidas mõõta ja toetada õppija eneseregulatsioonioskust.

Evelin Müüripeal ja Leili Sägi jagasid muljeid kahepäevaselt koolituselt  Bakuu Khazari

ülikoolis. Koolitus aktiivõppemeetoditest võõrkeeletunnis osutus võimalikuks tänu Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskusele ja Aserbaidžaani Suursaatkonnale Tallinnas. Loe artiklit „Isiklik kogemus suudab käivitada ka teistes inspireeriva jõu“ rubriigis „Kus käisime“.

Elevust tekitas Irina Ševtšenko, Kauksi Põhikooli saksa, inglise ja vene keele õpetaja, töötuba „BeeBot robotid keeletunnis“. Osalejad said teada, et BeeBot on mesimumm-põrandarobot. Kõik soovijad said olla õpilase rollis ja läbi teha erinevaid keeleülesandeid.

Tiiu Müür, Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja, viibis 2016.a. suvel vabatahtliku õpetajana Birmas. Kahe kuu vältel õpetas ta kahele tudengite grupile akadeemilist lugemist ja kirjutamist. T. Müür rõhutas, et kuigi noorte inglise keele tase oli erinev, olid nad motiveeritud, kuna nad olid sihiks seadnud IELTS testi sooritamise, et siis kandideerida mõnda välisülikooli. Huvitavat ettekannet illustreerisid arvukad fotod.

Karola Velberg, OÜ Viendra Koolitus soome keele õpetaja, tutvustas portaali e-koolikott.ee, mis võimaldab kasutada digitaalset õppevara ühes keskkonnas. Portaali kaudu saavad õpetajad kasutada õppematerjale, mis asuvad erinevatel veebilehtedel; kombineerida videoid, mänge, töölehti ja muud õppevara; teha loodud õppekomplektid õpilastele ja kolleegidele kergesti kättesaadavaks.

Ene. Petersoni töötoas „Keelte paabel: kirjutame luuletuse“ tõdeti, et sõnad on mõjuvõimsad. Rühma- ja paaristööna valmisid luuletused nii eesti, inglise, saksa kui ka vene keeles.

Aastakoosolekul arutleti ka selle üle, kuidas haarata EVÕLi tegevusse kaasa noori alustavaid õpetajaid. Traditsioonilise sügiskonverentsi, mis toimub seekord Kohtla-Järvel 24. ja 25. novembril, tähelepanu keskpunktis on 21. sajandi kooli iseärasused ja arenguvõimalused, sh alustava õpetaja toetamise võimalused. Plenaaresinejad on nii Eestist kui väljastpoolt Eestit. Esinema oodatakse ettevõtlike / noorte õpetajate arengut toetavate koolide juhte. Täpsema info edastame septembris.

EVÕL soovib oma liikmetele päikeselist suve.

Uute kohtumisteni sügisel!

 

Ene Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

 

Lisad:

EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne.

Katrin Saksa ettekanne

Pilte : http://voorkeelteliit.eu/fotogalerii/2-ja-3-juunil-2017-paernus-juhatuse-aastakoosolek

KÜSIMUSTIK

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (European Centre for Modern Languages, ECML), mis on loodud Euroopa Nõukogu laiendatud osalepinguga 1994. aastal  ja asub Grazis (Austrias), on teeninud selle 34 liikmesriigi keeleõppespetsialiste juba üle 15 aasta. ECML püüab muuta Euroopa keele-õpet paremaks,  toetades Euroopa Nõukogu keeleõppepoliitika rakendamist:

  • keelte õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamise,
  • uuenduslike meetodite propageerimise  ning
  • teadlaste, praktikute ja otsustajate dialoogi arendamise kaudu keeleõppe
Loe edasi: EUROOPA NÜÜDISKEELTE KESKUS