Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Sadakond üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pedagoogi kogunes kaheks päevaks Harjumaale Nelijärve puhkekeskusesse, et pidada teist koostööpäeva  „Lõiming õppeainetes“. Teadupärast on lõimingu eesmärgiks  pakkuda õpilastele motiveeritud õppimist, seostada teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustada sellega aktiivsust. Peab kohe märkima, et tegu oli täies mahus töökogemuslike  päevadega teadmiste vahetamiseks ning õpetajate tegevusele innustamiseks.

Loe edasi: Pedagoogide ühenduste ülesed koostööpäevad Nelijärvel 8.-9.augustil
Koolitusprogrammi "Võõrkeeleõpetaja ja - õpetus uues õppekavas" raames valmib iga osaleja poolt 6 õppematerjali ja 1 projektõppekava, mis on seotud uue õppekava temaatika. I mooduli lõpus antud kodune töö on osalejatel esitatud.
Loe edasi: KODUTÖÖ "VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS"

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldas  ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames 15. - 16. juunil 2012 Pärnus Viiking Spa hotelli konverentsikeskuses  täiendkoolitusprogrammi VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS II mooduli seminari

Seminari ettekanded keskendusid IKT kasutamise võimalustele õppetöös ja õppeainetevahelisele lõimingule projektõppe kaudu

Päevakava

Ettekannete teesid

Ettekanded  :