KUTSE

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega korraldab koolitused "Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ ja „Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine“.

Koolitused toimuvad üle Eesti ajavahemikus september-november 2018. Koolitused on kahepäevased ja toimuvad enamasti Spaa hotellides.

Koolituse sihtgrupp on

• tasemeõppeasutuses täiskasvanute õpetamisega tegelev õpetaja/õppejõud;
• kutseõppeasutuses RKT koolituse läbiviija;
• kõrgkooli täienduskoolitust läbiviiv koolitaja.

Osalemine koolitusel on õppijate jaoks tasuta. Ühtlasi katab korraldaja majutuse ja toitlustusega seotud kulud. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine

Koolituse läbimisel osaleja

- Märkab õppijate vajadusi ja eripära õpioskuste vaatest, arvestab sellega õppe läbiviimisel
- Toetab täiskasvanud õppijaid õpieesmärkide seadmisel, õppimise kavandamisel ja õpitulemuste analüüsimisel
- Rakendab erinevaid viise ja toetavaid meetodeid õppijate õpioskuste ja eneserefleksioonioskuste arendamiseks tasemeõppes ja täienduskoolituses
- Analüüsib põhjalikult enda poolt läbiviidavat kursust/ainet õpioskuste arendamise vaatest ja täiendab elementidega, mis toetavad õppijate õpioskuste arengut

Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

Koolituse läbimisel osaleja

- Tunneb võtmepädevuste kontseptsiooni ja mõistab nende sisu ja olulisust erialaõppe/erialakoolituse seisukohast
- Omab ülevaadet üldistest tööturu suundumustest oskuste arendamise teemadel (OSKA raportid,kutsestandardid jm uuringud)
- Kavandab võtmepädevuste arendamisega seotud tegevused erialase õppe läbiviimisesse
- Analüüsib põhjalikult enda poolt läbiviidavat kursust / ainet võtmepädevuste arendamise vaatest ja täiendab elementidega, mis toetavad õppijate võtmepädevuste arengut
- Kirjeldab õpiväljundina mh võtmepädevuste arendamisega seotud väljundid, valib nende hindamiseks kohased meetodid


Õppeprogrammid/Registreerumine : LISA 1, LISA 2