Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

KUTSE

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega korraldab koolitused "Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ ja „Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine“.

Koolitused toimuvad üle Eesti ajavahemikus september-november 2018. Koolitused on kahepäevased ja toimuvad enamasti Spaa hotellides.

Koolituse sihtgrupp on

• tasemeõppeasutuses täiskasvanute õpetamisega tegelev õpetaja/õppejõud;
• kutseõppeasutuses RKT koolituse läbiviija;
• kõrgkooli täienduskoolitust läbiviiv koolitaja.

Osalemine koolitusel on õppijate jaoks tasuta. Ühtlasi katab korraldaja majutuse ja toitlustusega seotud kulud. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine

Koolituse läbimisel osaleja

- Märkab õppijate vajadusi ja eripära õpioskuste vaatest, arvestab sellega õppe läbiviimisel
- Toetab täiskasvanud õppijaid õpieesmärkide seadmisel, õppimise kavandamisel ja õpitulemuste analüüsimisel
- Rakendab erinevaid viise ja toetavaid meetodeid õppijate õpioskuste ja eneserefleksioonioskuste arendamiseks tasemeõppes ja täienduskoolituses
- Analüüsib põhjalikult enda poolt läbiviidavat kursust/ainet õpioskuste arendamise vaatest ja täiendab elementidega, mis toetavad õppijate õpioskuste arengut

Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

Koolituse läbimisel osaleja

- Tunneb võtmepädevuste kontseptsiooni ja mõistab nende sisu ja olulisust erialaõppe/erialakoolituse seisukohast
- Omab ülevaadet üldistest tööturu suundumustest oskuste arendamise teemadel (OSKA raportid,kutsestandardid jm uuringud)
- Kavandab võtmepädevuste arendamisega seotud tegevused erialase õppe läbiviimisesse
- Analüüsib põhjalikult enda poolt läbiviidavat kursust / ainet võtmepädevuste arendamise vaatest ja täiendab elementidega, mis toetavad õppijate võtmepädevuste arengut
- Kirjeldab õpiväljundina mh võtmepädevuste arendamisega seotud väljundid, valib nende hindamiseks kohased meetodid


Õppeprogrammid/Registreerumine : LISA 1, LISA 2